Master-Your-Mind-Design-Your-Destiny

Review :

Có v Adam Khoo hiu thu vn nên mt vài nm sau quyn TTG ã vit ra qs này nhm gii thích k càng hn, lp i nhng l hng còn thiu xót trc kia. Cun sách này giúp ta to dng nim tin, công thc gii quyt vn . Khá tho mãn vi nó


7 downloads 1423 Views 15.5 MB Size