The-Art-of-Disappearing-Buddha-s-Path-to-Lasting-Joy

Review :

Mt cun cm nang thc hành thin nh sáng rõ và sâu sc cho nhng ai ang i trên con ng thin.
- ôi lúc tu vin có tr con n, và chúng thng rt om sòm. Nu bn ang to thin, ting hét ca nhng a tr y thc s xuyên vào óc bn, gây cho bn cm giác khá khó chu. Nhng vic chúng làm vy là hoàn toàn t nhiên; bn không th mong tr con làm khác i c. Cng tng t, bn cht ca tâm trí là bt an.
- Tôi ã vt ln vi s mt mi, nhng phát hin ra rng nó hoàn toàn phn tác dng. Mi khi c chng li cn mt mi, bn ch tr nên cng thng bi l s vt ln dn bn theo hng ngc li vi nh nhàng, nhân t và buông x. Thc ra nó là mt hình thc sân hn vi t.
- Bn bun chán thng là vì tâm không mm do trân trng nhng khía cnh tinh t ca thin. Nu bun ng, ó có th do quán sát không sc bén thy c v p ca tâm yên lng, an bình. S tht vng xy n vì bn không kiên nhn, hoc vì bn ngh có th kim soát các tri nghim ca mình, ri bn tr nên tht vng bi chúng không xy ra theo cách bn mun. Nhng khi bn nhn ra rng nhng iu này ch t nhiên xy ra và không có ngi kim soát nào ây, sao có th tht vng c
- Chính ý mun hay thèm khát là iu to ra tng lai, và chính s sân hn hay nui tic to ra quá kh. Khi bn buông b ý mun, thi gian bt u bin mt, và ó là mt tri nghim p
- Nim vui trong thin nh không n t ch s dng nng lc ca ý chí, s cng bc, hay có nhiu khát khao và k vng. Nim vui n t s tnh lng. Bng cách thc hành s chú tâm n c th, bn ang phát khi nng lc tnh táo trc nhng gì ang làm. Và vì chú tâm nên bn không thúc bách. ó là lúc nim vui có th khi lên.
Bng cách phát trin s chú tâm, bn cng ang tránh cm giác tiêu cc và tìm li, vn gây ra rt nhiu vn trong hành thin. Có nhng khi chúng ta tr nên tiêu cc n mc bt u ngh: "Mình không làm c chuyn này. Mi th tht vô vng: vic tu tp tht vô vng; cuc i tht vô vng". Tt c nhng tiêu cc y b s chú tâm tiêu tr. Do chú tâm nên bn có cái tâm tt p, ci m, nh nhàng. Nu bn thy mình ang có s tiêu cc khi nhn thc các cm giác c th, hãy dùng s chú tâm "vut ve" các ý ngh tiêu cc y. Khi xoa du các ý ngh và cm giác tiêu cc, bn s tránh bin chúng thành các vn ln lao.
- Bn có th th phng pháp ca Thy Ajahn Chah: Khi gin d, hãy t mt cái ng h trc mt và xem bn có th gin d bao lâu. Ln ti khi bun chán, hãy xem bn có th bun chán bao lâu. Hãy ghi nht ký v nhng khonh khc bun chán và xem bn có th phá v k lc ca chính mình không. Hãy so sánh nó vi bn bè, xem ai là ngi bun chán lâu nht. Hãy trao gii thng cho ngi bun chán nht! Dù bn i u vi chuyn gì, ng b chy. Vic i mt vi nhng con qu nh y, nhng trng thái tâm tiêu cc y có hiu qu hn nhiu so vi bn hình dung. Bn i mt vi chúng, và c nh th chúng ta i, bin mt. Tôi thng nói nu bn thy mt con ma, hãy mt i mt vi con ma y. Con ma s chy mt; nó s bn còn hn c bn s nó.
- Ý ngha ca hành thin không phi là có tâm nh hay các cnh gii thin nh, mà là to ra các nguyên nhân cho các tri nghim giác ng v sau. Toàn b s tp trung ca chúng ta là to ra các nguyên nhân cho nhng iu trên, t ó nó tr thành nng lc trí tu ca chúng ta. Các nguyên nhân to nên iu này là buông x, nhân t, và nh nhàng - nói ngn gn chánh t duy. Bn dành toàn b nng lng, thân và tâm ch cho khonh khc này. Bn buông x, t b, không òi hi c áp li iu gì. Hãy luôn nh, trong tu tp, ng tìm kim kt qu.
- Vài nm trc, tôi ti Nht Bn, c ón v mt khách sn nm sao. Ngi ta quên rng nên cho các tu s Theravada n trc bui tra. n lúc chúng tôi ti mt nhà hàng thì ã sang bui chiu. Tôi t chi ba n, th là c ngày ó tôi không n gì. Tôi mt mi, ch mun yên lng và hành thin, nhng ó li là mt khách sn n ào. Ku cc, tôi ngi trong cn phòng sang trng và ngh: "Mình ang trong tù". Tôi tù trong mt khách sn nm sao vì tôi không mun ni này. Tôi sm nhn ra thái ca mình nên ã chm dt trng thái ngu ngc ó. Nhng ý ngha là ch bn có th tù trong mt khách sn nm sao hoc trên mt b bin y nng. Bn âu cng không quan trng. Bt k ni nào bn không mun hin din u là mt nhà tù.
- Vy khi ang hành thin, hãy t hi: "Mình có mun ây, trong khonh khc này không, hay mình mun ni khác" Nu mun mt ni khác, bn s không bao gi an bình hay i vào thin nh sâu. Nhng nu bn dng li, trí hu s nói cho bn bit: "Không, th này là tt. Mình mun ây, trong khonh khc này, vi cm giác nhc mi này, trong cn nhà n ào này, vi tâm trí ri lon này - mình ch mun ây". Nu mun úng ni bn tình c có mt, bn c t do.
- Ti sao phn này hay phn kia ca c th li bin mt Nó bin mt vì bn không còn dính mc vào nó, không c gng thay i nó hay làm nó tr nên d chu; bn n gin quên hn nó, nó nh nó là, xa lìa khi nó... Trong thin, khi mi th tr nên lng yên, chúng bin mt. Bn hiu rng, khi tnh hoá phn ch ng ca các hành - tc làm, chn la, to tác - kt qu ca chúng là nhng hành th ng s bin mt. Toàn b con ng tr thành ngh thut làm bin mt dn dn.


56 downloads 2224 Views 2.1 MB Size